Pháp thoại Hoa tạng huyền môn của Thầy Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Hoa tạng huyền môn (vấn đáp) được thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Quán Thế Âm, Tp. Odense, Đan Mạch vào ngày 08/06/2017.

hoa-tang-huyen-mon-thich-phap-hoa

Đồng đăng Hoa tạng huyền môn

Trong kinh Hoa Nghiêm có ghi rằng: Với những chỗ mà hoa sen nó ngậm hột sen đó, thì gọi là “tạng hay tàng” nghĩa là kho hay chứa; các sát chủng và các Phật sát (Phật quốc) là tỷ những chỗ hàm tàng của hoa sen lớn, nên bảo là “Hoa tàng”.

Video bài pháp thoại Hoa tạng huyền môn của Thầy Thích Pháp Hoà

Hoa Tạng mỗi một cảnh giời đều có những thanh tịnh, công đức như nhiều số sát vi hải trần. Vốn bởi tâm ấy sẵn đủ vô biên công đức, nếu trí đức cao thì công đức Hoạ tàng nhều đến vô số.

Với những lý lẽ vi diệu và rất khí lí giải đó thì chỉ có Đức Phật và các vị Chư Phật mới có thể hiểu đến tận cùng nên goi là “huyền”. Đối với Hoa tạng từ trong ra ngoài mỗi pháp đều thông suốt và đạt được thì gọi là môn.

Hoa tạng huyền môn chính là nơi chúng sinh đủ sẵn, nếu giác ngộ ch? Lo tu và bày ra cái tâm bình đẳng của chư Phật. Đó gọi là “Đồng đăng Hoa tạng huyền môn”.

Trong bài thuyết pháp Hoa tạng huyền môn của Thượng toạ Thích Pháp Hoà giúp chúng ta hiểu được những đi này một cách dễ dàng và thực hiện trong con đường tu tập lâu dài của mình. Đồng thời cũng giúp Phật tử có những cái duyên để ngộ được những gì mà các vị Chư Phật đã làm được.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phật Quang
Logo
Shopping cart